Tiruppavai Pasuras

Below are the Goda Devi’s 30 pasuras (songs) which are sung before Lord Venkateswara at Tirumala one each every day for thirty days in Dhanurmasam. Due to this Suprabatha Seva will be cancelled during the 30 days.

Listen to the Goda Devi Tiruppavai Pasuras by hitting on the play button below.

Read more about Tiruppavai at Tirumala

30 Tiruppavai Pasuras

Day 1:
మార్గళి త్తిజ్ఞ్గల్ మది నిరైన్ద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిలైయీర్
శీర్ మల్గుమ్ ఆయ్ ప్పాడి శెల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్
కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్
ఏరార్ న్ద కణ్ణి యశోదై యిళంశింగమ్
కార్మేనిచ్చజ్ఞ్గణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్
maargazhi ththingaL madhiniRaindha nannaaLaal
neeraadap pOthuveer pOthuminO nErizhayeer
seermalgum aaipaadi selvachirumeergaaL
koorvEl kodum thozhilan nandhagOpan kumaran
Eraarndha kaNNi yashOdhai iLam singam
kaar mEni chengaN kadhir madhiyam pOl mukatthaan
naaraayaNanE namakkE paRai tharuvaan
PaarOR pugazha padindhElOrempaavaai
Day 2:
వైయత్తు వాళ్ వీర్గాళ్! నాముం నం పావైక్కు
శెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పాఱ్కడలుళ్
పైయత్తుయిన్ఱ పరమనడి పాడి
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి
మైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాం ముడియోమ్
శెయ్యాదన శెయ్యోం తీక్కుఱళై చ్చెన్ఱోదోమ్
ఐయముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టి
ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగందేలోర్ ఎమ్బావాయ్
vaiyatthu vaazhveerkaaaL naamum nam paavaiku
seyyum kirisaigaL kELeero paaRkkadaluL
payyatthuyindra paramanadi paadi
neyuNNom paaluNNom naatkaalE neeraadi
mayyittezhuthOm malar ittu naammudiyOm
seyyaadhana seyyOm thee kuraLai sendrOdhOm
ayyamum pichayum aanthanayum kaikaatti
uyyumaareNNi uganthElOrempaavaai
Day 3:
ఓంగి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్పాడి
నాంగళ్ నమ్బావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్
తీంగన్రి నాడెల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మూరి పెయ్ దు
ఓంగు పెరుమ్ శెన్నెల్ ఊడు కయలుగళ
పూంగువళై పోదిల్ పొరివణ్డు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్ త్తములై పట్రి
వాంగక్కుడమ్ నిరైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్బశుక్కళ్
నీంగాదశెల్వమ్ నిరైన్దేలో రెమ్బావాయ్
Ongi ulagaLandha utthaman pEr paadi
naangaL nam paavaikku chaatri neeraadinaaL
theengindri naadellaam thingaL mummaari peidhu
Ongu peRum sennal oodu kayalugaLa
poomkuvaLaippOdhil porivandu kannpaduppa
thEngaadhE pukkirundhu seertha mulai patri
vaangakkudam niraikkum vaLLal perum pashukkaL
neengadha selvam niraindhElorempaavaai
Day 4:
ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్
ఆళియుళ్ పుక్కు ముగున్దు కొడార్తేరి
ఊళిముదల్వ నురువమ్పోల్ మెయికరుత్తు
పాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్
ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలమ్బురి పోల్ నిన్రదిరిన్దు
తాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్
వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుమ్
మార్గళి నీరాడ మగిళిన్దేలో రెమ్బావాయ్
aazhi mazhai kannaa ondrunee kaikaravEl
aazhiyuL pukku mugandhu kodaathERi
oozhi mudalvan uruvam pOl mei kaRuthu
paazhianthOLudai Padmanaabhan kaiyil
aazhipOl minni valampuri pOl nindradhirndhu
thaazhaadhE shaarngam udhaitha sharamazhai pOl
vaazha ulaginil peidhidaay naangalum
maargazhi neerada magizhndhEl Orempaavaai
Day 5:
మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై
తూయ పెరునీర్ యమునైత్తుఱైవనై
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోంఱుం అణి విళక్కై
తాయై క్కుడల్ విళక్కం శెయ్ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వందు నాం తూమలర్ తూవి త్తొళుదు
వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిందిక్క
పోయ పిళైయుం పుగుదురువాన్ నిన్ఱనవుం
తీయనిల్ తూశాగుం శేప్పేలోర్ ఎమ్బావాయ్
maayanai mannu vadamadhurai maindhanai
thooya peruneeR yamunaitthuRaivanai
aayar kulatthinil thOndrum aNiviLakkai
thaayaikkudal viLakkam seida dhaamOdharanai
thooyOmaay vandhu naam thoomalar thoovitthozhudhu
vaayinaal paadi manatthinaal chindhikka
pOya pizhayum pugutharuvaan nindranavum
theeyinil thoosaakum seppElOrempaavaai
Day 6:
పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిల్
వెళ్ళై విళి శంగిన్ పేరరవం కేట్టిలైయో
పిళ్ళాయ్! ఎళుందిరాయ్ పేయ్ములై నంజుండు
కళ్ళ చ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల్ అమరంద విత్తినై
ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుం
మొళ్ళ ఎళుందరి ఎన్ఱ పేరరవం
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిరుందేలోర్ ఎమ్బావాయ్
puLLum sillambina kaaN puLLarayan kOyilil
veLLai viLichangin pEraravam kEttilaiyO
piLLaai ezhundhiraai pEymulai nanjundu
kaLLa chchakatam kalakkazhiakkaalOchi
veLLaitharavil thuyil amarandha vitthinai
uLLatthukkondu munivarkaLum yOgikaLum
meLLa ezhundu ari enra pEraravam
uLLam pukundhu kuLirndhElOrempaavaai
Day 7:
కీశు కీశెన్ఱెంగుం ఆనైచ్చాత్తన్ కలందు
పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే
కాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప క్కై పేర్ త్తు
వాశ నఱుం కుళల్ అయిచ్చ యర్ మత్తినాల్
ఓ శై పడుత్త తయిర్ అరవం కేట్టిలైయో
నాయగ ప్పెణ్ పిళ్ళాయ్! నారాయణన్ మూర్ త్తి
కేశవనై ప్పాడవుం నీ కేట్టే కిడత్తియో
తేశం ఉడైయాయ్! తిఱవేలోర్ ఎమ్బావాయ్
keechu keechenrengum aanaichchaattham kalandhu
pEsina pEchcharavam kEttilyO pEippeNNE
kaasum piRappum kalakalappa kai pErthu
vaasa narumkuzhal aaichiar maththinaal
Osaipadutha thayiraaravam kEttilayO
naayaka ppeNN pillaai naarayaNan moorthy
kEshavanai ppaadavum nee kEtte kidaththiyO
dhEshsamudayaai thiRavElOr empaavaai
Day 8:
కీళ్ వానం వెళ్ళెన్ఱెరుమై శిఱు వీడు
మెయ్యాన్ పరందన కాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుం
పోవాన్ పోగిన్ఱారై ప్పోగామల్ కాత్తు ఉన్నై –
క్కూవువాన్ వందు నిన్ఱోం కోదుగలం ఉడైయ
పాపాయ్! ఎళుందిరాయ్ పాడి ప్పఱై కొండు
మావాయ్ పిళందానై మల్లరై మాట్టియ
దేవాది దేవనై చ్చెన్ఱు నాం శేవిత్తాల్
ఆవా ఎన్ఱారాయుందరుళ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
keezhvaanam veLLendru erumai siruveedu
mEyvaan paranthanakaaN mikkuLLa piLLaikaLum
pOvaan pOkindraarai pOkaamal kaathuunnai
koovuvaan vandhuninrOm kOthukalamudaya
paavaay ezhunthiraay paadippaRai kondu
Maavaay piLanthaanai mallarai maattiya
dhEvaathi dhEvanai chendru naam sEvitthal
aavaavendraaraayndhu arulEOr empaavaai
Day 9:
తూమణి మాడత్తు చ్చుత్తుం విళక్కెరియత్
దూపం కమళత్తుయిల్ అణైమేల్ కణ్ వళరుం
మామాన్ మగళే! మణి క్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్
మామీర్! అవళై ఎళుప్పీరో ఉన్ మగళ్ తాన్
ఊమైయో అన్ఱి చ్చెవిడో అనందలో
ఏమ ప్పెరుందుయిల్ మందిర ప్పట్టాళో
మామాయన్ మదవన్ వైకుందన్ ఎన్ఱెన్ఱు
నామం పలవుం నవిన్ఱేలోర్ ఎంబావాయ్
thoomaNi maadatthu chutrum viLakkeriya
dhoopam kamazha thuyilaNaimEl kaNvaLarum
maamaan magalE mani kadhavam thaazh thiRavaay
Maameer avaLai ezhuppeerO un magaL thaan
oomayo andri chevidO ananthalO
Emapperum thuyil manthira ppattaLO
maamaayan maadhavan vaikunthan endrendru
naamam palavum navindrElOr empaavaai
Day 10:
నోత్తు చ్చువర్ క్కం పుగుగిన్ఱ అమ్మనాయ్
మాత్తముం తారారో వాశల్ తిఱవాదార్
నాత్తత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్
పోత్త ప్పఱై తరుం పుణ్ణియనాల్ పండొరునాళ్
కూత్తత్తిన్ వాయ్వీళంద కుమ్బకరణనుం
తొత్తుం ఉనక్కే పెరుందుయిల్ తాన్ తందానో
ఆత్త అనందల్ ఉడైయాయ్! అరుంగలమే
తేత్తమాయ్ వందు తిఱవేలోర్ ఎమ్బావాయ్
nOtru Suvarkam pukukinra ammanaay
maatramum thaaRaaro vaasal thiRavaathaar
naatrathuzhaay mudi naaraayaNan nammaal
pOtrappaRai tharum puNNiyanaal pandorunaaL
kootratthin vaay veezhndha kumba karaNanum
thOtrum unakkE perum thuyilthaan thandhaanO
aatra ananthal udayaay arumkalamE
thEtramaay vandhu thiravElOrempaavaai
Day 11:
కత్తుకఱవై క్కణఙ్గళ్ పలకఱందు
శెత్తార్ తిఱల్ అరియ చ్చెన్ఱు శెరుచ్చెయ్యుం
కుత్తం ఒన్ఱిల్లాద కోవలర్-దం పొఱ్కొడియే
పుత్తరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
శుత్తత్తు త్తోరిమార్ ఎల్లారుం వందు నిన్-
ముత్తం పుగుందు ముగిల్ వణ్ణన్ పేర్-పాడ
శిత్తాదే పేశాదే శెల్వప్పెణ్డాట్టి నీ-
ఎత్తుక్కుఱగుం పొరుళ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
katru kkRravai kanangaL pala kaRandhu
chetraar thiRalazhiya chendru cheruchcheyyum
kutram ondrillaadha kOvalar tham porkodiyE
putraravalgul punamayilE pOdharaay
chutratthu thozhimaar ellaarum vandhu nin
mutram pugundhu mukhil vaNNan pErpaada
chitraadhE pEsaadhE shelva ppendaatti nee
etrukku urangum poruLElOr empaavaai
Day 12:
కనైత్త్-ఇళంకత్తెరుమై కన్ఱుక్కిరంగి
నినైత్తు ములై వరియే నిన్ఱు పాల్ శోర
ననైత్త్-ఇల్లం శేఱాక్కుం నచ్చెల్వన్ తంగాయ్
పనిత్తలై వీర నిన్ వాశల్ కడై పత్తి
శినత్తినాల్ తెన్ ఇలంగై క్కోమానై చ్చెత్త
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీ వాయ్ తిఱవాయ్
ఇనిత్తాన్ ఎరుందిరాయ్ ఈదెన్న పేర్ ఉఱక్కమ్
అనైత్తిల్లత్తారుం అఱింద్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
kanaitthiLam katrerumai kantrukkiRangi
ninaitthu mulai vazhiyE nintru paal chOra
nanaitthillam chEraakkum narchelvan thangaay
panitthalai veezha nin vaasar kadaipatri
chinatthinaal then ilangai kkOmaanai chetra
manatthukkiniyaanai paadavum neevaay thiravaay
initthan ezhundhiraay ithenna pEruRakkam
anaithillaththaarum aRindhElOr empaavaai
Day 13:
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీండానై ప్పొల్లా అరక్కనై
కిళ్ళి క్కళైందానై కీర్-త్తిమై పాడి ప్పోయ్
పిళ్ళైగళ్ ఎల్లారుం పావైక్కళం పుక్కార్
వెళ్ళి యెరుందు వియారం ఉఱంగిత్తు
పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్ పోదరి క్కణ్ణినాయ్
కుళ్ళ కుళిర క్కుడైందు నీరాడాదే
పళ్ళి క్కిడత్తియో పావాయ్! నీ నన్నాళాల్
కళ్ళం తవిరుందు కలంద్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
puLLinvaay keendaanayi pollaa arakkanai
kiLLikkaLainthaanai keerthimai paadippOy
piLLaikaL ellaarum paavaikkaLam pukkaar
veLLi ezhundhu vyaazham uRangitru
puLLum silambina kaaN pOdhari kaNNinaay
kuLLa kuLira kudaindhu neeraadaathE
paLLikkidathiyO paavaay nee nannaaLaal
kaLLam thavirundhu kalandhElOr empaavaai
Day 14:
ఉంగళ్ పురైక్కడై త్తోట్టత్తు వావియుళ్
శెంగరునీర్ వాయ్ నెగిర్ అంద్ ఆమ్బల్ వాయ్ కుమ్బిన కాణ్
శెంగల్పొడి క్కూరై వెణ్బల్ తవత్తవర్
తంగళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోగిన్ఱార్
ఎంగళై మున్నం ఎరుప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్
నంగాయ్! ఎరుందిరాయ్ నాణాదాయ్! నావుడైయాయ్
శంగోడు చక్కరం ఏందుం తడక్కైయం
పంగయ క్కణ్ణానై ప్పాడ-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
ungaL puzhakkadai thOttatthu vaaviyuL
sengazhuneer vaai nekizhndhu aambalvaay koombinakaaN
chengal podikkoorai veNpal thavatthavar
thangaL thirukkoyil shangiduvaan pothandhaar
engaLai munnam ezhuppuvaan vaay pEsum
nangaai ezhundhiraay naaNaadhaay naavudayaay
shangOdu chakkaRam Endhum thadakkayyaan
pangaya kkaNNanai paadElor empaavaai
Day 15:
ఎల్లే! ఇళంకిళియే! ఇన్నం ఉఱంగుదియో
శిల్ ఎన్ఱ్ అరైయేన్మిన్ నంగైమీర్! పోదరుగిన్ఱేన్
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండేయున్ వాయఱిదుమ్
వల్లీర్గళ్ నీంగళే నానే తాన్ ఆయిడుగ
ఒల్లై నీ పోదాయ్ ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై
ఎల్లారుం పోందారో పోందార్ పోంద్-ఎణ్ణిక్కోళ్
వల్లానై కొన్ఱానై మాత్తారై మాత్తరిక్క
వల్లానై మాయనై ప్పాడ-ఏలోర్ ఎమ్బావాయ్
ellE iLam kiLiyE innam uRunguthiyO
chillenrazhayEnmin nangaimeer pOdharkinrEn
vallai un katturaikaL pandE un vaay aRithum
valleergaL neengalE naanE thaan aayiduga
ollai nee pOdhaay unakkenna vERudaiyai
ellaarum pOndhaarO pOndhaar pOndheNNikkoL
vallaanai kontraanai maatraarai maatrazhikka
vallaanai maayanai paadElOrempaavaai
Day 16:
నాయగనాయ్ నిన్ఱ నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే! కొడిత్తోన్ఱుం తోరణ
వాశల్ కాప్పానే, మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్
ఆయర్ శిఱుమియరోముక్కు అఱై పఱై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నలే వాయ్-నేరుందాన్
తూయోమాయ్ వందోం తుయిలెర ప్పాడువాన్
వాయాల్ మున్నం మున్నం మాత్తాదే అమ్మా
నీ నేశనిలైక్కదవం నీక్కు- ఏలోర్ ఎంబావాయ్
naayaganai nindra nandhagOpanudaya
kOil kaappaane kodi thOndrum thOraNa
vaayil kaappaanE maNikkadhavam thaazh thiRavaay
aayar sirumiya rOmukku aRaipaRai
maayan maNivaNNan nennalE vaaynErndhaan
thooyomaay vandhOm thuyilezha ppaaduvaan
vaayaal munnam munnam maatraadhe ammaa Nee
nEya nilaikkadhavam neekkElOr empaavaai
Day 17:
అమ్బరమే తణ్ణీరే శోఱే అఱం శెయ్యుం
ఎమ్బెరుమాన్ నందగోపాలా! ఎరుందిరాయ్
కొన్బనార్ క్కెల్లాం కొరుందే! కుల విళక్కే
ఎమ్బెరుమాట్టి యశోదా! అఱివుఱాయ్
అమ్బరం ఊడఱుత్తు ఓంగి ఉలగళంద
ఉమ్బర్ కోమానే! ఉఱంగాదు-ఎరుందిరాయ్
శెమ్బొఱ్ కరలడి చ్చెల్వా బలదేవా!
ఉమ్బియుం నీయుం ఉఱంగ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
ambaramE thaNNeerE chOrE aram cheyyum
emperumaan nandhagOpaalaa ezhundhiraay
kombanaarkkellaam kozhundhE kulaviLakkE
emperumaatti yashOdhaay aRivuRaay
ambaraM oodarutthu Ongi ulagaLandha
umbar kOmaanE uRangaadhu ezhundhiraay
chembor kazhaladichelvaa baladhEvaa
umbiyum neeyum uRangElOr empaavaai
Day 18:
ఉందు మదకళిత్తన్-ఓడాద తోళ్ వలియన్
నంద గోపాలన్ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!
కందం కమరుం కురలి కడై తిఱవాయ్ వంద్
ఎంగుం కోరి అరైత్తన కాణ్ మాదవి
ప్పందల్ మేల్ పల్గాల్ కుయిల్ ఇనంగళ్ కూవిన కాణ్
పందార్ విరలి ఉన్ మ్మైత్తునన్ పేర్ పా డ
శెందామరై క్కైయాల్ శీరార్ వళై ఒలిప్ప
వందు తిఱవాయ్ మగిరింద్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
undhu madhakaLitran Odhaadha thOL valiyan
nandhagOpaalan marumagaLe nappinnaay
gandham kamazhum kuzhali kadai thiRavaai
vandhengum thOzhi azhaithana kaaN maadhavi
pandalmel palkaal kuyilinangaL koovina kaaN
pandhaar virali un maitthunan pEr paada
chenthaamaraikkaiyaal cheeraar vaLai olippa
vandhu thiRavaai magizhndhElOrempaavaai
Day 19:
కుత్తు విళక్కెరియ కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్మేల్
మెత్తెన్ఱ పంచ శయనత్తిన్ మేల్ ఏఱి
కొత్తలర్ పూంగురల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్
వైత్తు క్కిడంద మలర్ మార్బా! వాయ్ తిఱవాయ్
మైత్తడంకణ్ణినాయ్! నీ ఉన్-మణాళనై
ఎత్తనై పోదుం తుయిలెర ఒట్టాయ్ కాణ్
ఎత్తనై యేలుం పిరివాత్తగిల్లాయాల్
తత్తువమన్ఱు తగవ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
kuthuviLakkeriya kOttukkaal kattil mEl
metthendra pancha shayanatthin mElERi
kotthalar poonkuzhal nappinnai kongaiymEl
vaitthu kidantha malar maarbhaavaay thiravaay
maitthadam kanNNinaai nee un maNaaLanai
ethanai pOdhum thuyilezha ottaau kaaN
ethanayElum pirivaatrarkillaayaal
thathuvam andru thagavElor empaavaai
Day 20:
ముప్పత్తుమూవర్ అమరర్క్కు మున్ శెన్ఱు
కప్పం తవిర్క్కుం కలియే! తుయిల్ ఏరాయ్
శెప్పం ఉడైయాయ్! తిఱలుడైయాయ్ శేత్తార్క్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా! తుయిల్ ఎరాయ్
శెప్పన్న మెల్-ములై చ్చెవ్వాయ్ చ్చిఱు మరుంగుల్
నప్పినై నంగాయ్! తిరువే! తుయిలెరాయ్
ఉక్కముం తట్టొళియుం తందు ఉన్-మణాళనై
ఇప్పోదే ఎమ్మై నీరాట్టు-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
muppatthu moovar amararkku munchendru
kappam thavirkkum kaliyE thuyilezhaay
Cheppamudayaay thiRaludayaay chettraarkku
veppam kodukkum vimalaa thuyilezhaai
seppenna menmulai chevvaay chirumarunguL
nappinnai nangaai thiruvE thuyilezhaai
ukkamum thattoLiyum thanthun maNaaLanai
ippothE emmai neeraattElor empaavaai
Day 21:
ఏత్త కలంగళ్ ఎదిర్ పొంగి మీదళిప్ప
మాత్తాదే పాల్ శొరియుం వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్
ఆత్త ప్పడైత్తాన్ మగనే! అఱివుఱాయ్
ఊత్త ముడైయాయ్! పెరియాయ్! ఉలగినిల్
తోత్తమాయ్ నిర్ఱ శుడరే! తుయిల్ ఎరాయ్
మాత్త్తార్ ఉనక్కు వలి తొలైందు ఉన్-వాశఱ్కణ్
ఆత్తాదు వందు ఉన్-అడిపణియుమా పోలే
పోత్తియాం వందోం పుగరందు-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
Etra kalangaL ethirpongi meethaLippa
maatraadhE paal soriyum vaLLal perum pashukkaL
aatrappadaitthaan makanE aRivuRaay
oottram udayaay periyaay ulaginil
thOtramaai nintra chudarE thuyil ezhaay
maatraar unakku vali tholaindhu un vaashalkaN
aatraathu vandhu un adi paNiyumaa polE
pOttriyaam vandhOm pukazhndhElOr empaavaai
Day 22:
అంగణ్ మా ఞాలత్తరశర్, అబిమాన
పంగమాయ్ వందు నిన్ పళ్ళికట్టిల్ కీరే
శంగమ్ ఇరుప్పార్ పోల్ వందు తలై ప్పెయ్-దోమ్
కింగిణివాయ్ చ్చేయ్ద తామరై ప్పూప్పోలే
శెంగణ్ శిఱుచ్చిఱిదే యెమ్మేల్ విరయావో
తింగళుమ్ ఆదిత్తియనుమ్ ఎరుందాఱ్పోల్
అంగణ్ ఇరండుం కొండు ఎంగళ్మేల్ నోక్కుదియేల్
ఎంగళ్మేల్ శాపం ఇరింద్-ఏలోర్ ఎమ్బావాయ్
anganmaa gnaalatthu arashar abhimaana
bangamaai vandhu nin paLLikkattirkeezhE
shangam iruppaar pOl vandhu thalaippeydhOm
kinkiNi vaai seidha thaamarai poo polE
chengaN chiRu chiRidhE emmEl vizhiyaavo
thingalum aadhithyanum ezhundhaar pOl
angaN irandum kondu engaL mEl nOkkudhiyEl
yengaL mEl shaapam izhindhElOr empaavaai
Day 23:
మారి మలై మురైంజిల్ మన్ని క్కిడందుఱంగుం
శీరియ శింగం అరివుత్తు త్తీవిరిత్తు
వేరి మయర్ పొంగ ఎప్పాడుం పేరుందుదఱి
మూరి నిమిరుందు మురంగి ప్పుఱప్పట్టు
పోదరుమా పోలే నీ పూవైప్పూ వణ్ణా ఉన్
కోయిల్ నిన్ఱు-ఇంగనే పోందరిళి క్కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాశనత్తిరుందు యాం వంద
కారియం ఆరాయ్-అందరుళ్-ఏలోర్ ఎమ్బావాయ్
maarimalai muzhainjil manni kkidandhurangum
seeRiya singam arivuttru thee vizhiththu
vEri mayiRponga eppaadum perndhuthaRi
moori nimirndhu muzhangi ppuRappattu
pOdharumaa pOlE nee poovaippoovaNNa un
koil nindringanE pOndharuli kOppudaya
seeRiya singaasanatthirundhu yaam vandha kaariyam
aaraindharulEelOr empaavaai
Day 24:
అన్ఱివ్వులగమ్ అళందాయ్ అడి పోత్తి
శెన్ఱంగు త్తెన్-ఇలంగై శెత్తాయ్ తిఱల్ పోత్తి
పొన్ఱచ్చకడం ఉదైత్తాయ్ పుగర్ పోత్తి
కన్ఱుకుణిలా వెఱిందాయ్ కరిల్ పోత్తి
కున్ఱుకుడైయా వెడుత్తాయ్ కుణమ్ పోత్తి
వెన్ఱు పకై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పోత్తి
ఎన్ఱెన్ఱుమ్ శేవకమే యేత్తి ప్పఱైకొళ్వాన్
ఇన్ఱు యాం వందోం ఇరంగ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
andru ivvulakam aLandhaay adi pOtri
chendrangu then ilangai chettraay thiRal pOtri
pondra chakatam udhaitthaay pugazh pOtri
kandru kuNilaa eRindhaay kazhal pOtri
kandru kudayaai eduthaay guNam pOtri
vendru pagai kedukkum nin kayyil vEl pOtri
Endrendrum shEvakamE Etthi ppaRai koLvaan
indru yaam vandhOm iRangElOr empaavaai
Day 25:
ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ యొళిత్తు వళర
తరిక్కిలానాకి త్తాన్ తీంగు నినైంద
కరుత్తై పిరపిత్తు కంజన్ వైత్తిల్
నెరుప్పెన్న నిన్న నెడుమాలే ఉన్నై
అరుత్తిత్తు వందోం పఱై తరుతియాగిల్
తిరుత్తక్క శెల్వముమ్ శేవకముమ్ యాంపాడి
వరుత్తముమ్ తీరుంద్ ముగిరుంద్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
orutthi makanaay ppiRandhu Oriravil
orutthi makanaay oLitthu vaLara
tharikkillaanaagi thaan theengu ninaittha
karutthai pizhaippitthu kanjan vayittril
neruppena nintra nedumaalE unnai
arutthiruthu vandhOm paRai tharuthiyaakil
thirutthakka chelvamum chEvakamum yaampaadi
varutthamum theerndhu magizhndhElOr empaavaai
Day 26:
మాలే మణివణ్ణా మార్-గరి నీరాడువాన్
మేలైయార్ శేయ్-వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్
ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వన
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్-పాంచజన్నియమే
పోల్వన శంగంగళ్ పోయ్ ప్పాడుడైయనవే
శాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారే
కోలవిళక్కే కొడియే వితానమే
ఆలిన్-ఇలైయాయ్ యరుళ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
maalE maNivannaa maargazhi neeraaduvaan
mElayaar seivanangaL vEnduvana kEttliyEl
gnalatthai ellaam nadunga muRalvana
paalanna vaNNathun paanchajanniyamE
pOlvana sangangaL pOyppaadudayanavE
chaalappreum paRayE pallaandisaippaarE
kOla viLakkE kodiyE vidhaaname
aalin ilayaay aruLElOr empaavai
Day 27:
కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిందా, ఉన్ఱనై
ప్పాడి పఱైకొండు యామ్ పెరుసమ్మానమ్
నాడు పుకరం పరిశినాళ్ నన్ఱాక
శూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవి పువ్వే
పాడగమే యెన్ఱనైయ పల్కలనుమ్ యామణివోమ్
ఆడైయడుప్పోం అతన్ పిన్నే పాల్ శోఱు
మూడనెయ్ పెయ్దు మురంగైవరివార
కూడి ఇరుందు కుళిరుంద్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
koodaarai vellum sheer gOvindaa undhannai
paadippaRaikondu yam peRum sammaanam
naadu pugazhum parishinaal nantraaga
choodagame thOL vaLayE thOdE shevippoovE
paadagame entranaya palkalanum yaamaNivOm
aadai uduppOm adhan pinnE paal chORu
mooda nei peidhu muzhangai vazhivaara
koodiyirundhu kuLiRndhElOr empaavaai
Day 28:
కఱవైగళ్ పిన్ శెన్ఱు కానమ్ శేర్-నుంద్-ణ్బోమ్
అఱివొన్ఱు మిల్లాద వాయ్-క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నై
ప్పిఱవి పిఱన్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడయోమ్
కుఱైవొన్ఱుమిల్లాద గోవిందా, ఉందన్నో
డుఱవేల్ నమక్కు ఇంగొరిక్క వొరియాదు
అఱియాద పిళ్ళైగళోమ్ అంబినాల్, ఉన్ఱన్నై
చ్చిఱు పేర్-అళైత్తనవుం శీఱి యరుళాదే
ఇఱైవా! నీ తారాయ్ పఱై ఏలోర్-ఎంబావాయ్
karavaigaL pinchendru kaanam shErndhu uNpOm
aRivondrum illaadha aai kulatthu unthannai
piRavipperuntthannai puNNiyam yaamudayOm
kuraivondrum illaatha gOvindaa unthannOdu
uRavEl namakku ingu ozhikka ozhiyaathu
aRiyaatha piLLaikaLom anpinaal unthannai
chiRupEr azhaitthanavum cheeRi arulaathE
iRaivaa nee thaaRaay paRayElOr empaavaai
Day 29:
శిత్తమ్ శిఱుకాలే వంద్ ఉన్నై చ్చేవిత్తు ఉన్
పొత్తామరై యడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్
పెత్తం మేయ్ త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱందు, నీ
కుత్తేవల్ ఎంగలై క్కోళ్ళామల్ పోగాదు
ఇత్తై పఱై కోళ్వాన్ అన్ఱు కాణ్ గోవిందా!
ఎత్తెక్కుం ఏరేర్ పిఱవిక్కుం ఉన్ తన్నో
డుత్తోమేయావోం ఉనక్కే నాం అట్చెయ్ వోం
మత్తై నం కామంగళ్ మాత్త్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్
chittram chirukaalE vandhunnai sEvitthun
pottraamarai adiyE pOttrum poruL kElaay
pettrammEytthuNNum kulaththil piRandhu nee
kuttrEval engaLai koLLaamal pOgaathu
ittRai paRai koLvaan antrukaaN gOvindhaa
ettraikkum EzhEzh piravikkum unthannOdu
uttrOmE aavOm unakkE naam aat cheyvOm
mattrai nam kaamangaL maattrElOr empaavaai
Day 30:
వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై క్కేశవనై
తింగళ్ తిరుముగత్తు శేయిరైయార్ శెన్ఱిఱైంజి
అంగ ప్పఱై కొండవాత్తై అణి పుదువై
ప్పైంగమల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్బిరాన్ కోదై శొన్న
శంగ త్తమిర్ మాలై ముప్పదుం తప్పామే
ఇంగిప్పరిశురైప్పర్ ఈరిరండు మాల్ వరైత్తోళ్
శెంగణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వ త్తిరుమాలాల్
ఎంగుం తిరువగుళ్ పెత్తిన్భుఱువర్ ఎంబావాయ్
vangakkadal kadaindha maadhavaani kEshavanai
thingaL thirumugathu shEyizhayaar shendriRainji
angappaRaikonda aattrai aNipuduvai
painkamala thaNtheriyal pattar piraan kOthai shonna
shangatthamizhmaalai muppathum thappaamE
ingipparishuraippaar eerirandu maalvaraitthOL
shenkaN thirumugatthu shelvatthirumaalaal
engum thiruvaruL petru inpuruvarempaavaai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here